เมกเกอร์เพลย์กราวน์ไดอะแกรม

แนะนำการทำงานของไดอะแกรม (Diagram)

การทำงานของ ไดอะแกรม (Diagram) จะเริ่มต้นทำงานจากบล็อกเริ่มต้น (Begin) ไปยังบล็อกสุดท้าย และกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง โดยสามารถสังเกตได้จากบล็อกสุดท้ายจะขึ้นข้อความ "Back to Begin" ดงัที่แสดงในภาพ

ตัวอย่างการทำงาน : หากต้องการสั่งงานให้หลอดไฟติดและดับสลับกันทุกๆ 1 วินาที จะต้องสร้างบล็อกซีนจำนวน 2 บล็อก และบล็อกหน่วงเวลา (Delay) จำนวน 2 บล็อก เพื่อชะลอความเร็วในการเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟ LED ระหว่างการเปิด-ปิดให้สามารถสังเกตได้ทัน

ตั้งค่าหน่วงเวลา : การตั้งค่าหน่วงเวลา ให้ใช้บล็อกหน่วงเวลา (Delay) โดยที่หน่วยของเวลาสามารถปรับตั้งได้ 2 หน่วย คือ วินาที และ มิลลิวินาที(1/1000 วินาที) โดยในตัวอย่างนี้จะใช้ค่าหน่วงเวลาในการเปิด และปิดหลอดไฟ LED ขั้นตอนละ 100 มิลลิวินาที (ms)

จากนั้นเชื่อมบล็อกทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะได้ไดอะแกรมที่สมบูรณ์ดังรูป

แนะนำการเชื่อมต่อไดอะแกรมแบบหลายเงื่อนไข

สำหรับการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู้ใช้สามารถสร้างบล็อกเงื่อนไขหลายๆ อันในไดอะแกรม เพื่อสร้างระบบที่มีการทำงานหลากหลายรูปแบบ ตามค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ หรือการสั่งงานจากภายนอก สำหรับตัวอย่างด้านล่าง จะเป็นการสร้างไฟเปิด - ปิดอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ โดยเมื่อแสงโดยรอบสว่างมาก หลอดไฟจะปิด และเมื่อแสงโดยรอบสว่างน้อยไฟจะเปิด

ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายละเอียดของเงื่อนไขได้มากกว่า 1 อย่าง เช่น การสร้างไฟเปิด - ปิดอัตโนมัติตามสภาพแสง โดยเพิ่มการตรวจจับอุณหภูมิ เมื่อแสงสว่างโดยรอบสว่างมากและมีอุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้ ไฟจะดับ แต่เมื่อแสงโดยรอบสว่างน้อยและอุณหภูมิน้อยกว่าที่ตั้งค่าไว้ ไฟจะดับ

รองรับการสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อน

การวนลูป

โดยปกติแล้ว เมื่อการทำงานในบล็อกสุดท้ายของไดอะแกรมจบลง จะกลับมาสู่ บล็อกเริ่มต้น (Begin) โดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการสร้างการวนลูปด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้ โดยลากเส้นให้วนกลับมายังจุดที่ต้องการได้

Last updated