ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์เมกเกอร์เพลย์กราวน์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้..

0. ปุ่มควบคุมในแถบด้านบน

1. เมนูเพื่อทำการเลือกพอร์ทอนุกรมเพื่ออัพโหลดโปรแกรม

2. ปุ่ม เริ่ม/หยุด การทำงานโหมดทดลองแบบตอบโต้

3. ปุ่มอัพโหลด

1. อุปกรณ์ (Device)

ในส่วนของอุปกรณ์ ทำหน้าที่คัดเลือกประเภทของอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. เมกเกอร์เพลกราวน์ไดอะแกรม (Diagram)

พื้นที่เพื่อการวาดไดอะแกรมเพื่อสร้างชุดคำสั่ง

3. ระบบมอนิเตอร์ (Device Monitor)

แสดงผลสถานะหรือค่าที่อ่านได้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่

Last updated